10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list I1 - I1

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.8*12.92*8.22

  Carat 8.48

  Color K

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 2185242438

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.29*11.36*6.74

  Carat 5.27

  Color F

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1186776090

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.54*10.57*6.03

  Carat 4.01

  Color H

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6401528750

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.46*10.54*6.63

  Carat 4.51

  Color J

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6391435360

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.68*10.73*6.49

  Carat 4.55

  Color J

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6217909978

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.77*8.82*5.55

  Carat 2.67

  Color E

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396639118

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.81*8.89*5.85

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity I1

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1358081774

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.46*7.41*5.91

  Carat 3.02

  Color M

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5171810530

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.92*8.97*5.5

  Carat 2.77

  Color K

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1397036868

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.31*8.34*5.21

  Carat 2.24

  Color J

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1407645106

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.55*7.18*4.53

  Carat 2

  Color D

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2407640258

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.05*8.1*5.03

  Carat 2.02

  Color F

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1408293694

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.24*9.3*5.64

  Carat 3.02

  Color M

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6402630261

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.94*7.99*5.05

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2397481474

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.07*8.11*5.02

  Carat 2.01

  Color H

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5386168513

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 12.8*12.92*8.22

  Carat 8.48

  Color K

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Very Stron

  GIA Report 2185242438

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.29*11.36*6.74

  Carat 5.27

  Color F

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1186776090

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.54*10.57*6.03

  Carat 4.01

  Color H

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6401528750

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.46*10.54*6.63

  Carat 4.51

  Color J

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6391435360

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.68*10.73*6.49

  Carat 4.55

  Color J

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6217909978

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.77*8.82*5.55

  Carat 2.67

  Color E

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2396639118

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.81*8.89*5.85

  Carat 3.01

  Color I

  Clarity I1

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 1358081774

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.46*7.41*5.91

  Carat 3.02

  Color M

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5171810530

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.92*8.97*5.5

  Carat 2.77

  Color K

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1397036868

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.31*8.34*5.21

  Carat 2.24

  Color J

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1407645106

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.55*7.18*4.53

  Carat 2

  Color D

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2407640258

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.05*8.1*5.03

  Carat 2.02

  Color F

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1408293694

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.24*9.3*5.64

  Carat 3.02

  Color M

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6402630261

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.94*7.99*5.05

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity I1

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2397481474

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.07*8.11*5.02

  Carat 2.01

  Color H

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5386168513Contact

x