10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list I2 - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.63*7.71*5.1

  Carat 2

  Color J

  Clarity I2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6395363863

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.26*6.22*4.03

  Carat 1.5

  Color F

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6391962807

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.01*5.75*3.76

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2404637764

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.03*5.07*3.18

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7416582558

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.82*4.89*3.21

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity I2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6412494370

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.78*4.86*3.22

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity I2

  Cut Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2416480033

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.87*4.9*2.8

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6412638787

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.65*5.68*3.56

  Carat 0.7

  Color H

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6422383363

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 9.51*4.86*3

  Carat 0.8

  Color J

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1348092290

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.68*5.74*3.47

  Carat 0.7

  Color H

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6415115346

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.37*5.43*3.57

  Carat 0.7

  Color I

  Clarity I2

  Cut Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6421020190

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.09*5.13*3.23

  Carat 0.52

  Color F

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2417115281

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.2*5.23*3.15

  Carat 0.53

  Color I

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7396407880

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.84*4.21*3.02

  Carat 0.51

  Color F

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7341091919

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.31*5.35*3.21

  Carat 0.56

  Color M

  Clarity I2

  Cut Fair

  Fluorescent None

  GIA Report 6262387622

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.63*7.71*5.1

  Carat 2

  Color J

  Clarity I2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6395363863

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.26*6.22*4.03

  Carat 1.5

  Color F

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6391962807

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 8.01*5.75*3.76

  Carat 1.2

  Color D

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2404637764

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.03*5.07*3.18

  Carat 0.5

  Color D

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7416582558

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.82*4.89*3.21

  Carat 0.5

  Color H

  Clarity I2

  Cut Good

  Fluorescent None

  GIA Report 6412494370

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.78*4.86*3.22

  Carat 0.5

  Color I

  Clarity I2

  Cut Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2416480033

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 4.87*4.9*2.8

  Carat 0.4

  Color E

  Clarity I2

  Cut Very Good

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6412638787

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.65*5.68*3.56

  Carat 0.7

  Color H

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6422383363

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 9.51*4.86*3

  Carat 0.8

  Color J

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1348092290

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.68*5.74*3.47

  Carat 0.7

  Color H

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6415115346

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.37*5.43*3.57

  Carat 0.7

  Color I

  Clarity I2

  Cut Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6421020190

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.09*5.13*3.23

  Carat 0.52

  Color F

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2417115281

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.2*5.23*3.15

  Carat 0.53

  Color I

  Clarity I2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7396407880

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 4.84*4.21*3.02

  Carat 0.51

  Color F

  Clarity I2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7341091919

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.31*5.35*3.21

  Carat 0.56

  Color M

  Clarity I2

  Cut Fair

  Fluorescent None

  GIA Report 6262387622Contact

x