10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list VVS1 - VVS1

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.31*9.28*5.68

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2307429248

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.67*9.7*6.07

  Carat 3.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391379063

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.21*9.74*6.92

  Carat 6.03

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2203760125

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.28*10.33*6.25

  Carat 4.11

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6217693741

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 11.61*8.12*5.04

  Carat 3.09

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5363986221

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.64*7.58*5.2

  Carat 4.01

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7386474277

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.6*9.4*5.94

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2388035764

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.23*9.31*5.69

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211621489

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.64*8.7*5.44

  Carat 2.53

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215360275

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.59*8.65*5.47

  Carat 2.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211563766

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9*10.45*5.75

  Carat 3.21

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7391932425

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.44*8.49*5.37

  Carat 2.39

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1398155846

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.29*11.36*6.93

  Carat 5.41

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215987177

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.3*9.59*6.19

  Carat 5.01

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395396548

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.43*8.47*5.3

  Carat 2.31

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382696460

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.31*9.28*5.68

  Carat 5.01

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2307429248

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.67*9.7*6.07

  Carat 3.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6391379063

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.21*9.74*6.92

  Carat 6.03

  Color I

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2203760125

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.28*10.33*6.25

  Carat 4.11

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6217693741

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 11.61*8.12*5.04

  Carat 3.09

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5363986221

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 10.64*7.58*5.2

  Carat 4.01

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 7386474277

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 15.6*9.4*5.94

  Carat 5.02

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2388035764

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.23*9.31*5.69

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211621489

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.64*8.7*5.44

  Carat 2.53

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215360275

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.59*8.65*5.47

  Carat 2.5

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5211563766

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9*10.45*5.75

  Carat 3.21

  Color F

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7391932425

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.44*8.49*5.37

  Carat 2.39

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1398155846

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.29*11.36*6.93

  Carat 5.41

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215987177

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.3*9.59*6.19

  Carat 5.01

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1395396548

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.43*8.47*5.3

  Carat 2.31

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382696460Contact

x