10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list 1.000.000 vnđ - 1.000.000.000 vnđ

Diamond

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 8.53*8.42*5.87

  Carat 4.02

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1182608249

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.19*9.21*5.69

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2318356912

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.05*8.09*5.05

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7381782634

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.12*9.19*5.74

  Carat 3.02

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7388742715

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.45*8.49*5.28

  Carat 2.33

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5111178655

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.47*9.53*5.92

  Carat 3.31

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211695712

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.12*8.06*4.74

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387408397

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.16*8.18*5.12

  Carat 2.11

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7383289261

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.57*7.61*4.76

  Carat 1.7

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 3405670630

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.37*9.4*5.72

  Carat 3.03

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6214948108

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.38*8.43*5.27

  Carat 2.32

  Color H

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7411123886

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.02*8.09*5

  Carat 2.01

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5131669155

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.27*8.31*5.06

  Carat 2.15

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382747123

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.66*9.73*6.02

  Carat 3.5

  Color F

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5383526867

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.79*7.73*5.58

  Carat 3

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7322014071

 • Diamond Asscher

  Measurement(mm) 8.53*8.42*5.87

  Carat 4.02

  Color K

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1182608249

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.19*9.21*5.69

  Carat 3.01

  Color F

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2318356912

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.05*8.09*5.05

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7381782634

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.12*9.19*5.74

  Carat 3.02

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7388742715

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.45*8.49*5.28

  Carat 2.33

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5111178655

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.47*9.53*5.92

  Carat 3.31

  Color K

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211695712

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 12.12*8.06*4.74

  Carat 3.01

  Color G

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387408397

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.16*8.18*5.12

  Carat 2.11

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 7383289261

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.57*7.61*4.76

  Carat 1.7

  Color D

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 3405670630

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.37*9.4*5.72

  Carat 3.03

  Color I

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6214948108

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.38*8.43*5.27

  Carat 2.32

  Color H

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 7411123886

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.02*8.09*5

  Carat 2.01

  Color G

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5131669155

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.27*8.31*5.06

  Carat 2.15

  Color F

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382747123

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.66*9.73*6.02

  Carat 3.5

  Color F

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5383526867

 • Diamond Princess

  Measurement(mm) 7.79*7.73*5.58

  Carat 3

  Color G

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 7322014071Contact

x