10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list H - H

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 13.72*10*6.51

  Carat 8.08

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2213798247

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.66*13.75*8.59

  Carat 10.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213604400

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.18*11.26*6.93

  Carat 5.38

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212684957

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.03*11.09*6.76

  Carat 5.11

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382384665

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.12*6.76

  Carat 5.18

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213840339

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16*10.59*6.94

  Carat 7.05

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5201892240

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.7*8.95*6.14

  Carat 6.02

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6217016707

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.35*9.8*6.84

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6194839222

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.63*10.72*6.68

  Carat 4.71

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6402267777

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.03*9.59*6.13

  Carat 5.02

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216636635

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.78*9.33*6.36

  Carat 4.83

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1152768540

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.7*11.63*7.18

  Carat 5.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2213512307

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.9*10.97*6.82

  Carat 5.02

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215730598

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.29*10.34*6.13

  Carat 3.84

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211301696

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 15.44*7.78*5.44

  Carat 4.03

  Color H

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 17219568

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 13.72*10*6.51

  Carat 8.08

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2213798247

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 13.66*13.75*8.59

  Carat 10.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213604400

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.18*11.26*6.93

  Carat 5.38

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5212684957

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.03*11.09*6.76

  Carat 5.11

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6382384665

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.06*11.12*6.76

  Carat 5.18

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6213840339

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 16*10.59*6.94

  Carat 7.05

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 5201892240

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 11.7*8.95*6.14

  Carat 6.02

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6217016707

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.35*9.8*6.84

  Carat 7.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6194839222

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.63*10.72*6.68

  Carat 4.71

  Color H

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6402267777

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.03*9.59*6.13

  Carat 5.02

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1216636635

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.78*9.33*6.36

  Carat 4.83

  Color H

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1152768540

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 9.7*11.63*7.18

  Carat 5.01

  Color H

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2213512307

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.9*10.97*6.82

  Carat 5.02

  Color H

  Clarity SI2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215730598

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 10.29*10.34*6.13

  Carat 3.84

  Color H

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211301696

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 15.44*7.78*5.44

  Carat 4.03

  Color H

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 17219568Contact

x