10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list J - J

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.6*10.56*7.16

  Carat 7.08

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5141713630

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.98*9.83*5.99

  Carat 6.02

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2205386940

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.11*9.96*6.92

  Carat 6.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212993911

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.27*9.34*5.8

  Carat 5.02

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211868076

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 13.69*9.02*5.21

  Carat 4.02

  Color J

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391428830

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.77*9.38*6.01

  Carat 5.01

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2165479538

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.75*8.81*5.26

  Carat 4.02

  Color J

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214187493

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.73*9.78*6.08

  Carat 3.6

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6381033589

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.86*8.9*5.51

  Carat 2.7

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215463606

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.57*8.64*5.46

  Carat 2.51

  Color J

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1407132328

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.66*8.72*5.35

  Carat 2.5

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2397989447

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.53*8.59*5.39

  Carat 2.45

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211850081

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.63*8.7*5.43

  Carat 2.5

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401662453

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 8.01*7.49*5.47

  Carat 3.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2377747499

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 17.48*11.12*6.75

  Carat 8.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2165660287

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 11.6*10.56*7.16

  Carat 7.08

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5141713630

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 13.98*9.83*5.99

  Carat 6.02

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2205386940

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.11*9.96*6.92

  Carat 6.02

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5212993911

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 14.27*9.34*5.8

  Carat 5.02

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2211868076

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 13.69*9.02*5.21

  Carat 4.02

  Color J

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6391428830

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 9.77*9.38*6.01

  Carat 5.01

  Color J

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 2165479538

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 14.75*8.81*5.26

  Carat 4.02

  Color J

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6214187493

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 9.73*9.78*6.08

  Carat 3.6

  Color J

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6381033589

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.86*8.9*5.51

  Carat 2.7

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215463606

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.57*8.64*5.46

  Carat 2.51

  Color J

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1407132328

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.66*8.72*5.35

  Carat 2.5

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2397989447

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.53*8.59*5.39

  Carat 2.45

  Color J

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2211850081

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.63*8.7*5.43

  Carat 2.5

  Color J

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6401662453

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 8.01*7.49*5.47

  Carat 3.01

  Color J

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2377747499Contact

x