10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list L - L

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.92*7.5*5.37

  Carat 4.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 521137188

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.81*7.87*4.66

  Carat 1.7

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6391871567

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.42*4.49

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195630871

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.27*5.95*4.03

  Carat 2.02

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5396266009

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.58*5.86*4.01

  Carat 2.01

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6395179535

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.78*5.54*3.76

  Carat 1.62

  Color L

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387613693

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.48*5.22*3.7

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392955468

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.73*8.07*4.68

  Carat 1.51

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2406667534

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.69*6.73*4.05

  Carat 1.09

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386080409

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.95*6.99*4.34

  Carat 1.3

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6332918721

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.55*3.95

  Carat 1.03

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6322030609

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.79*6.83*4.26

  Carat 1.22

  Color L

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6382476852

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.85*6.87*4.34

  Carat 1.24

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1208366148

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.64*6.43*4.19

  Carat 0.91

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6425642815

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.23*4.65*2.96

  Carat 1

  Color L

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2416255910

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.92*7.5*5.37

  Carat 4.01

  Color L

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 521137188

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.81*7.87*4.66

  Carat 1.7

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6391871567

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.38*7.42*4.49

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2195630871

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.27*5.95*4.03

  Carat 2.02

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5396266009

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.58*5.86*4.01

  Carat 2.01

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6395179535

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.78*5.54*3.76

  Carat 1.62

  Color L

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2387613693

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.48*5.22*3.7

  Carat 1.5

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6392955468

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 6.73*8.07*4.68

  Carat 1.51

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2406667534

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.69*6.73*4.05

  Carat 1.09

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2386080409

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.95*6.99*4.34

  Carat 1.3

  Color L

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 6332918721

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.53*6.55*3.95

  Carat 1.03

  Color L

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6322030609

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.79*6.83*4.26

  Carat 1.22

  Color L

  Clarity VS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6382476852

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.85*6.87*4.34

  Carat 1.24

  Color L

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1208366148

 • Diamond Heart

  Measurement(mm) 5.64*6.43*4.19

  Carat 0.91

  Color L

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6425642815

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 7.23*4.65*2.96

  Carat 1

  Color L

  Clarity I1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2416255910Contact

x