10% OF ALL RINGS

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list M - M

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.29*11.36*6.93

  Carat 5.41

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215987177

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.65*7.67*4.77

  Carat 1.73

  Color M

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2397283402

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.75*7.78*4.68

  Carat 1.7

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2364159447

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.3*7.32*4.56

  Carat 1.5

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1389573727

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.33*6.66*4.42

  Carat 1.8

  Color M

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1383121058

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.1*7.17*4.55

  Carat 1.5

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6203038356

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.57*6.46*3.91

  Carat 1.53

  Color M

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1405059511

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 6.52*4.85*3.18

  Carat 1

  Color M

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2427512442

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 8.45*5.34*3.33

  Carat 0.9

  Color M

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5416154036

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 6.15*4.81*3.46

  Carat 1.01

  Color M

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2426187136

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 6.07*4.54*3.13

  Carat 0.83

  Color M

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1417338334

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 7.96*5.29*3.57

  Carat 0.9

  Color M

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2407831630

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.13*6.17*3.87

  Carat 0.9

  Color M

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2407113681

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5*5.07*3.18

  Carat 0.5

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5426352559

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.13*5.16*3.14

  Carat 0.5

  Color M

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5403933769

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 11.29*11.36*6.93

  Carat 5.41

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2215987177

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.65*7.67*4.77

  Carat 1.73

  Color M

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 2397283402

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.75*7.78*4.68

  Carat 1.7

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2364159447

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.3*7.32*4.56

  Carat 1.5

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1389573727

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.33*6.66*4.42

  Carat 1.8

  Color M

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent Medium

  GIA Report 1383121058

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.1*7.17*4.55

  Carat 1.5

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Very Good

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6203038356

 • Diamond Oval

  Measurement(mm) 9.57*6.46*3.91

  Carat 1.53

  Color M

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1405059511

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 6.52*4.85*3.18

  Carat 1

  Color M

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2427512442

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 8.45*5.34*3.33

  Carat 0.9

  Color M

  Clarity VS2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5416154036

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 6.15*4.81*3.46

  Carat 1.01

  Color M

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2426187136

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 6.07*4.54*3.13

  Carat 0.83

  Color M

  Clarity VS1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 1417338334

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 7.96*5.29*3.57

  Carat 0.9

  Color M

  Clarity SI2

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2407831630

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 6.13*6.17*3.87

  Carat 0.9

  Color M

  Clarity I1

  Cut Excellent

  Fluorescent Strong

  GIA Report 2407113681

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5*5.07*3.18

  Carat 0.5

  Color M

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 5426352559

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 5.13*5.16*3.14

  Carat 0.5

  Color M

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5403933769Contact

x