Nắm tay anh khi hoàng hôn xuống - Giảm 2 triệu đồng cho nhẫn cầu hôn(*)

Shape (Hình dạng)

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

 • Tất cả

Millimetre (Kích thước)

3 li 40 li

Carat (Trọng lượng)

0.3 ct 30 ct

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price (Giá tiền)

 • 1 triệu
 • 30 triệu
 • 100 triệu
 • 200 triệu
 • 1 tỷ
 • Trên 1 tỷ

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list E - E

Carat (Trọng lượng) filter_list 0.3 ct - 30 ct

Millimetre (Kích thước) filter_list 3 li - 40 li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền) filter_list Tất cả khoảng giá

Diamond

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.63*8.29*5.14

  Carat 4.2

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5166245572

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.36*9.43*6.09

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2145971305

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 13.26*8.58*4.39

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5161168575

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.37*8.45*5.21

  Carat 2.29

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1409137014

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.85*7.87*4.56

  Carat 1.7

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395843123

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.37*6.54*4.43

  Carat 2.5

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5192429758

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.14*5.83*4.17

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211836354

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.59*7.63*4.77

  Carat 1.7

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1395479142

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 12.34*5.79*3.71

  Carat 1.5

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2166120164

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.68*7.72*4.83

  Carat 1.78

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6385396236

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 7.61*6.2*4.43

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2215652177

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.33*6.64*4.64

  Carat 1.92

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6157470872

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.15*7.11*4.89

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6375222433

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.89*6.82*4.56

  Carat 1.84

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1166594587

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.89*7.94*5.11

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2338328770

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 16.63*8.29*5.14

  Carat 4.2

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5166245572

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 10.36*9.43*6.09

  Carat 5.03

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 2145971305

 • Diamond Pear

  Measurement(mm) 13.26*8.58*4.39

  Carat 3.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5161168575

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 8.37*8.45*5.21

  Carat 2.29

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1409137014

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.85*7.87*4.56

  Carat 1.7

  Color E

  Clarity IF

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 6395843123

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 9.37*6.54*4.43

  Carat 2.5

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 5192429758

 • Diamond Emerald

  Measurement(mm) 8.14*5.83*4.17

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity VVS1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 5211836354

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.59*7.63*4.77

  Carat 1.7

  Color E

  Clarity VS1

  Cut Excellent

  Fluorescent None

  GIA Report 1395479142

 • Diamond Marquise

  Measurement(mm) 12.34*5.79*3.71

  Carat 1.5

  Color E

  Clarity IF

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2166120164

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.68*7.72*4.83

  Carat 1.78

  Color E

  Clarity VVS2

  Cut Excellent

  Fluorescent Medium

  GIA Report 6385396236

 • Diamond Radiant

  Measurement(mm) 7.61*6.2*4.43

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 2215652177

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.33*6.64*4.64

  Carat 1.92

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 6157470872

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 7.15*7.11*4.89

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent None

  GIA Report 6375222433

 • Diamond Cushion

  Measurement(mm) 6.89*6.82*4.56

  Carat 1.84

  Color E

  Clarity SI1

  Cut

  Fluorescent Faint

  GIA Report 1166594587

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 7.89*7.94*5.11

  Carat 2.01

  Color E

  Clarity SI2

  Cut Very Good

  Fluorescent None

  GIA Report 2338328770Liên hệ

x