Kim cương thiên nhiên GIA dưới 30 triệu

Tìm kiếm ngay viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA hoàn hảo dưới 30 triệu dành riêng cho bạn!

Shape (Hình dạng)

 • Tất cả

 • Round

 • Princess

 • Cushion

 • Oval

 • Pear

 • Emerald

 • Heart

 • Radiant

 • Asscher

 • Marquise

Millimetre (Kích thước)

Carat (Trọng lượng)

Color (Màu sắc)

 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M

Cut (Chế tác)

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair

Clarity (Độ sạch)

 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • I1
 • I2

Price(Giá tiền)

Shape (Hình dạng) filter_list Tất cả

Color (Màu sắc) filter_list D - M

Carat (Trọng lượng) filter_list ct - ct

Millimetre (Kích thước) filter_list li - li

Cut (Chế tác) filter_list Excellent - Fair

Clarity (Độ sạch) filter_list FL - I2

Price (Giá tiền triệu VNĐ) filter_list

Diamond

ShapeMillimetre (mm)CaratColorClarityCutPolishPriceSymmetryFluorescentGIA Report
Diamond Round 3.67x3.69x2.310.19FVS1EXEX10.100.000 đEXNone 7438356046
Diamond Round 3.60x3.62x2.240.18FVS1EXEX10.100.000 đEXNone 6472808683
Diamond Round 3.63x3.66x2.220.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 1487242475
Diamond Round 3.61x3.63x2.260.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 2488242500
Diamond Round 3.60x3.62x2.240.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 2467924331
Diamond Round 3.68x3.69x2.300.19FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 6452814656
Diamond Round 3.62x3.63x2.260.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 7468156219
Diamond Round 3.66x3.69x2.230.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 7461303336
Diamond Round 3.61x3.63x2.260.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 7461207001
Diamond Round 3.64x3.66x2.240.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 2466402351
Diamond Round 3.62x3.64x2.230.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 7468510413
Diamond Round 3.64x3.67x2.190.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 2466402332
Diamond Round 3.61x3.63x2.270.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 6462510389
Diamond Round 3.60x3.62x2.270.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 5436769984
Diamond Round 3.60x3.63x2.250.18FVS2EXEX9.500.000 đEXNone 7476806317
 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.67x3.69x2.31

  Price 10.100.000 đ

  Carat 0.19

  Color F

  Clarity VS1

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 7438356046

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.60x3.62x2.24

  Price 10.100.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS1

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 6472808683

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.63x3.66x2.22

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 1487242475

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.61x3.63x2.26

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 2488242500

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.60x3.62x2.24

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 2467924331

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.68x3.69x2.30

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.19

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 6452814656

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.62x3.63x2.26

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 7468156219

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.66x3.69x2.23

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 7461303336

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.61x3.63x2.26

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 7461207001

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.64x3.66x2.24

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 2466402351

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.62x3.64x2.23

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 7468510413

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.64x3.67x2.19

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 2466402332

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.61x3.63x2.27

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 6462510389

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.60x3.62x2.27

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 5436769984

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

 • Diamond Round

  Measurement(mm) 3.60x3.63x2.25

  Price 9.500.000 đ

  Carat 0.18

  Color F

  Clarity VS2

  Cut EX

  Polish EX

  Symmetry EX

  Fluorescent None

  GIA Report 7476806317

  Image Link

  Certificate Link

  Video Link

  Key To Symbol

  Xem thêm

What are GIA, AGS, and IGI diamond certificates? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

A Gemological Institute of America (GIA), American Gem Society (AGS), or International Gemological Institute (IGI) diamond certificate assures the value and quality of your diamond. GIA, AGS, and IGI are the gold standard in diamond grading. Their reports detail key characteristics of each diamond.

Tiêu chuẩn 4C của kim cương thiên nhiên là gì? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Tiêu chuẩn 4C của kim cương thiên nhiên bao gồm Carat (trọng lượng), Color (màu sắc), Clarity (độ tinh khiết) và Cut (giác cắt), đây là những tiêu chuẩn đánh giá của Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA). Kim cương 4Cs đều được phân loại cụ thể dựa trên những thông số kim cương này.

What Is a Diamond Shape? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Diamond shape refers to the geometric appearance of a diamond. Diamond shapes are categorized into two groups: round diamonds and fancy shape diamonds. Round diamonds, also known as round brilliant cuts, are the most traditional diamond shape. Fancy shape diamonds refer to any diamond that is not a round brilliant. Tiffany fancy shape diamonds include princess, cushion, emerald, oval, pear, marquise, heart and our exclusive Tiffany True® diamond.

What Is the Difference Between a Diamond Cut and a Diamond Shape? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

It’s important to note that diamond cut and diamond shape are not the same thing. A diamond’s cut determines how its facets interact with light. A shape describes the geometric appearance of a diamond. Cut defines what the shape of a rough diamond will be—not the other way around.
This is why diamond shapes are often interchangeably referred to as cuts.

How Does Diamond Shape Affect Sparkle? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

The cut of a diamond shape ultimately determines its ability to sparkle. This is largely because cut determines the number of facets on a diamond and how light travels through the stone. Facets are the flat, polished surfaces on a diamond. Like tiny mirrors, each facet is precisely cut and proportionally arranged to maximize the diamond’s ability to gather in and reflect light. While cut quality is the most important factor behind a diamond’s sparkle, color and clarity grades also matter. The higher the color and clarity grades, the brighter the diamond.

Which Diamond Shapes Sparkle the Most? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

All Tiffany diamonds are exceptionally cut to maximize brilliance. However, each diamond shape has its own unique cut and faceting style which produces varying degrees of brilliance. There are three different diamond cuts used to craft every diamond shape: brilliant cut, step cut and mixed cut.

What is a GIA diamond? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

A GIA diamond is really shorthand diamond sellers use to describe diamonds that have been graded by GIA. GIA is an independent, nonprofit organization that conducts gem research, educates gem professionals and sets the standards for determining diamond quality. One of GIA’s main functions is the grading of diamonds. You may have already heard or learned about the 4Cs of diamond quality: color, clarity, cut and carat weight. GIA created this standard, along with the scientific procedures for evaluating each “C” and the grading terminology used to describe them.
GIA does not mine diamonds, nor does it buy, sell or trade them commercially. It doesn’t appraise diamonds and is not otherwise involved in diamond pricing or valuation. GIA operates independently of these commercial interests, ensuring that its diamond quality assessments are completely objective and unbiased.

What is a Triple X diamond? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Triple X diamond is a trade term for round brilliant diamonds that have been graded by GIA as having Excellent cut, Excellent symmetry and Excellent polish. X is short for Excellent, so Triple X really just means Triple Excellent.

A diamond’s cut, symmetry and polish grades indicate the quality of craftsmanship that went into transforming a diamond rough into a polished stone. All three affect a diamond’s interaction with light and are described on GIA Diamond Grading Reports as Excellent, Very Good, Good, Fair, to Poor.

Many diamond buyers seek out Triple Excellent diamonds because they want diamonds with the best possible craftsmanship. Top notch craftsmanship ensures that a diamond gives off maximum light and fire while having an attractive pattern.

What is diamond fluorescence? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Fluorescence is the glow you sometimes see when an object emits visible light. Some diamonds fluoresce when they are exposed to ultraviolet (UV) rays from sources like the sun and fluorescent lamps. This can cause them to emit a bluish light or more rarely, a yellow or orangy light. Once the UV light source is removed, the diamond stops fluorescing.

How do I know if the diamond is graded by GIA or not? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

If you view Tierra diamond listing, each diamond is accompanied by a GIA number below its photo. Clicking on it will bring you directly to the GIA website where a digital version of the certificate is hosted. This is uploaded directly by GIA and cannot be manipulated by any 3rd parties like diamond shops.

You can also access the same page from GIA’s Report Check to validate that the information on your physical certificate matches what is archived in the GIA report database. This method can be done swiftly and conveniently – all you need to enter is the diamond’s GIA number. With the online archive, it is impossible to falsify documents.

With each Tierra order, you will receive the original (printed) GIA certificate for your purchased diamond but you can also download a digital copy in PDF format from GIA’s website.

x