Khuyến mãi nhẫn cầu hôn tháng 12 - Ưu đãi đến 15%

SĂN KIM CƯƠNG, MỞ CỬA YÊU THƯƠNG

Hàng chục viên kim cương thiên nhiên - 100% được kiểm định từ GIA đang được ưu đãi lên đến 30%

Tư vấn ngay

Kim cương Cushion, 7.0mm | D | VVS1 164,900,000 đ 172,000,000
 • Mã GIA:
 • 6217849681
 • Hình dạng:
 • Cushion
 • Kích thước:
 • 7.0mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Medium

Kim cương Cushion, 5.4mm | E | VS1 53,000,000 đ 58,000,000 đ
  • Mã GIA:
  • 1403514357
  • Hình dạng:
  • Cushion
  • Kích thước:
  • 5.4mm
  • Màu sắc
  • E
  • Độ tinh khiết
  • VS1
  • Giác cắt
  • -
 • Phát quang
 • Medium

Kim cương Cushion, 5.4mm | F | VVS2 55,000,000 đ 62,500,000 đ
 • Mã GIA:
 • 1395788597
 • Hình dạng:
 • Cushion
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Emerald, 7.2mm | D | VS1 129,900,000 đ 140,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 3385740051
 • Hình dạng:
 • Emerald
 • Kích thước:
 • 7.2mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Emerald, 5.4mm | F | VS1 20,900,000 đ 24,500,000 đ
 • Mã GIA:
 • 2407607449
 • Hình dạng:
 • Emerald
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Emerald, 6.3mm | D | VVS1 64,900,000 đ 76,500,000 đ
 • Mã GIA:
 • 7391905185
 • Hình dạng:
 • Emerald
 • Kích thước:
 • 6.3mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Medium

Kim cương Emerald, 6.9mm | E | VVS2 78,900,000 đ 85,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 2406864189
 • Hình dạng:
 • Emerald
 • Kích thước:
 • 6.9mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Heart, 5.4mm | F | VS1 28,900,000 đ 33,500,000 đ
 • Mã GIA:
 • 1409364205
 • Hình dạng:
 • Heart
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • DF/li>
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Medium

Kim cương Heart, 6.3mm | F | VS1 69,900,000 đ 82,500,000 đ
  • Mã GIA:
  • 7401844534
  • Hình dạng:
  • Heart
  • Kích thước:
  • 6.3mm
  • Màu sắc
  • F
  • Độ tinh khiết
  • VS1
  • Giác cắt
  • -
  • Phát quang
  • None

Kim cương Heart, 7.2mm | F | VS1 159,900,000 đ 178,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 1395414213
 • Hình dạng:
 • Heart
 • Kích thước:
 • 7.2mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Marquise, 2.2mm | E | VS1 21,900,000 đ 28,800,000 đ
 • Mã GIA:
 • 6395740339
 • Hình dạng:
 • Marquise
 • Kích thước:
 • 2.2mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Strong

Kim cương Oval, 6.3mm | F | VS1 20,900,000 đ 24,900,000 đ
 • Mã GIA:
 • 2387765438
 • Hình dạng:
 • Oval
 • Kích thước:
 • 6.3mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Oval, 7.3mm | D | IF 54,900,000 đ 65,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 6395489461
 • Hình dạng:
 • Oval
 • Kích thước:
 • 7.3mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • IF
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Oval, 8.0mm | E | VS1 109,900,000 đ 128,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 3395218937
 • Hình dạng:
 • Oval
 • Kích thước:
 • 8.0mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Faint

Kim cương Pear, 9.0mm | E | VS1 99,900,000 đ 118,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 6395937200
 • Hình dạng:
 • Pear
 • Kích thước:
 • 9.0mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Strong

Kim cương Princess, 4.5mm | E | VVS2 39,900,000 đ 46,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 1393503564
 • Hình dạng:
 • Princess
 • Kích thước:
 • 4.5mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Faint

Kim cương Princess, 6.3mm | M | VS1 119,900,000 đ 125,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 1389117749
 • Hình dạng:
 • Princess
 • Kích thước:
 • 6.3mm
 • Màu sắc
 • M
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Princess, 4.5mm | D | VS1 39,900,000 đ 46,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 1399722111
 • Hình dạng:
 • Princess
 • Kích thước:
 • 4.5mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Princess, 5.0mm | E | VS1 70,900,000 đ 82,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 5393482877
 • Hình dạng:
 • Princess
 • Kích thước:
 • 5.0mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Princess, 5.4mm | F | VS1 129,900,000 đ 142,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 5373563577
 • Hình dạng:
 • Princess
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 5.0mm | D | VVS2 43,900,000 đ 48,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 2376340531
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.0mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 5.0mm | E | VVS1 39,900,000 đ 44,800,000 đ
 • Mã GIA:
 • 2406458606
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.0mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VVS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Faint

Kim cương Round, 5.4mm | D | FL 104,900,000 đ 115,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 7363850126
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • FL
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 5.4mm | E | VS1 59,900,000 đ 63,500,000 đ
 • Mã GIA:
 • 5373995032
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 5.4mm
 • Màu sắc
 • E
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 6.0mm | D | VVS2 145,000,000 đ 151,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 5356390471
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 6.0mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 6.0mm | F | VS1 104,900,000 đ 111,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 2368030289
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 6.0mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 6.3mm | D | VS2 169,900,000 đ 196,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 2211943440
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 6.3mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VS2
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 6.3mm | F | VS1 159,900,000 đ 172,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 6381259443
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 6.3mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

Kim cương Round, 7.2mm | D | VVS2 359,000,000 đ 392,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 2215479008
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 7.2mm
 • Màu sắc
 • D
 • Độ tinh khiết
 • VVS2
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • Strong

Kim cương Round, 3.6mm | F | VS1 7,500,000 đ 11,000,000 đ
 • Mã GIA:
 • 2396746675
 • Hình dạng:
 • Round
 • Kích thước:
 • 3.6mm
 • Màu sắc
 • F
 • Độ tinh khiết
 • VS1
 • Giác cắt
 • -
 • Phát quang
 • None

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN GIA

Tuyển chọn từ kho kim cương phong phú của GIA, bộ sưu tập kim cương Tierra là tập hợp những viên kim cương hảo hạng nhất, được chọn lọc kỹ lưỡng với mức giá vô cùng hấp dẫn. Tham khảo ngay để sở hữu cho mình viên kim cương ưng ý nhất.

Xem bảng giáLiên hệ

x